Lapin paliskunta sijaitsee Sodankylän kunnan pohjoisosassa. Se on yksi Suomen suurimmista paliskunnista. Paliskunnan pinta-ala on 4550 neliökilometriä, ja poromäärä 8000 eloporoa. Paliskunta kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen. Suurin osa poroista on Vuotson kylässä asuvien saamelaisten omistuksessa. Paliskunnassa on yli 150 poronomistajaa.

Poronhoito on alueen merkittävin elinkeino, johon liittyy läheisesti
myös saamelaisten käsityö- ja muu saamelaiskulttuuri. Poronhoito on myös alueen merkittävin asuttaja, sillä paliskunnassa on noin 50 poronhoidon varaan perustettua tilakokonaisuutta, joista pääosa sijaitsee Vuotson kylässä.

Lapin paliskunnan porolaitumet ovat vähentyneet rajusti 1950- luvulta
alkaen muun maankäytön tehostuttua. Merkittävimmät muutokset ovat olleet Lokan ja Porttipahdan tekojärvien ja niiden välisen Vuotson kanavan rakentaminen sekä järvien rakentamiseen liittyneet ns. allashakkuut. Sen jälkeen porolaitumia ovat vähentäneet Metsähallituksen laajat hakkuut ja maanmuokkaus. Lisäksi matkailu, kultavaltaukset ja malminetsintä ovat vaikeuttaneet poronhoitoa. Porolaitumien menetykset ja heikkeneminen ovat aiheuttaneet huomattavan taloudellisen menetyksen.

Peurakaira on olennaisen tärkeä talvilaidunalue Lapin paliskunnan poroille.

---

Poronhoitolain 2 §:

"Tähän lakiin liittyvässä kartassa olevan rajan pohjoispuolella sijaitsevat valtion maat muodostavat erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen.
Tällä alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle."