Lapplands renbeteslag är ett av Finlands största renbeteslag som är verksamt i den norra delen av Sodankylä kommun. Renbeteslagets sammanlagda areal är 4550 kvadratkilometer och antalet renar överstiger 8000. Renbeteslaget hör till det samiska hembygdsområdet. Största delen av renbeteslagets renar ägs av samer som är bosatta i Vuotso by. Renbeteslaget omfattar 150 renägare.

Renskötseln är områdets viktigaste näringsgren som är intimt förbunden med den samiska hantverkskulturen. Renskötseln bidrar också till att hålla området bebott eftersom det finns ett femtiotal gårdar i anslutning till Vuotso by som livnär sig på renskötseln.

Lapplands renbeteslag har förlorat en stor del av sina betesmarker sedan 1950-talet då skogsbruket och annan markanvändning har effektiverats. De största förändringarna är relaterade till byggandet av de konstgjorda sjöarna i Loka och Porttipahta och den tillhörande Vuotso-kanalen som förde med sig skogsavverkningar. Forststyrelsens senare avverkningar har ytterligare smulat sönder renbetesmarkerna. Även turismen, guldvaskningen och malmletningen har försvårat renskötseln. Förlusten av renbetesmarkerna har orsakat betydande ekonomiska förluster för renskötarna.

Peurakaira utgör en viktig betesmark vintertid för Lapplands renbeteslag.

---

Renskötsellagen 2 §:

"De staten tillhöriga marker som ligger norr om gränsen på den karta som utgör bilaga till denna lag bildar ett område som är särskilt avsett för renskötsel. Mark inom detta område får inte användas så att det medför betydande olägenhet för renskötseln".