Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som förvaltar största delen av statens skogar och markområden. Affärsverket genererar inkomster till den statliga kassan genom att avverka skog.

Enligt Lagen om Forststyrelsen ska Forststyrelsen sköta, använda och skydda de naturresurser som verket förvaltar på ett hållbart och framgångsrikt sätt.

Den största delen av vårt lands skogar förvaltas av Forststyrelsen. En del av dem har skyddats medan en del har förblivit oskyddade. Forststyrelsen avverkar skogar som är viktiga för artrikedomen och renskötseln.

Enligt renskötsellagen får statsägd mark som är reserverad för renskötsel inte användas så att det medför betydande olägenhet för renskötseln. Den statsägda marken är oumbärlig för renskötseln eftersom största delen av marken och skogarna i norra Finland ägs av staten.

Forststyrelsens avverkningar har försvagat betesmarkerna och försvårat renskötseln på olika håll inom det område som är avsett för renskötsel. Renskötarna såväl inom som utanför det samiska hembygdsområdet har på senare år börjat kräva sina rättigheter då Forststyrelsens avverkningar avancerar till nya betesmarker samtidigt som ingen kompenserar förlusterna till renskötarna.

Verkställande direktör Jan Heino, skogsbrukschef Hannu Jokinen och regionchef Tapio Pouta ansvarar för Forststyrelsens avverkningar i Peurakaira. Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja och direktör Aarne Reunala ansvarar för Forststyrelsens verksamhet.

Läs mer på finska:
http://www.greenpeace.fi/metsa

eller på engelska:
http://www.pefcwatch.org
http://www.greenpeace.org/forests
http://www.saveordelete.com